ทัวร์จีน วีซ่าทัวร์จีน รอบรู้ทัวร์จีน รอบรู้ทัวร์จีน เกี่ยวกับเราทัวร์จีน บริการทัวร์จีน ติดต่อเราทัวร์จีน
 
 
แชร์โปรแกรมทัวร์จี
 

ใบอนุญาติเลขที่11/06368

ทัวร์จีน กับ ไชน่า โปร China pro


 
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง
ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้
ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์จีน ทัวร์เฉินตู
ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง
ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน
ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา
ทัวร์จีน-ทัวร์ฉงชิ่ง
 
ทัวร์จีน ทัวร์เส้นทางอื่น
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
แพคเกจทัวร์
 
 
ททท ทัวร์จึน

 

 

 

 


ข้อมูลการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

 
ประเภทของวีซ่า
วีซ่าเข้าประเทศจีนแบ่งออกเป็น 7 ชนิด คือ
1. วีซ่า L (Travel) เป็นวีซ่าท่องเที่ยว มีระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้า
ประเทศจีน สามารถใช้กับการเรียนหลักสูตรระยะสั้นที่ไม่เกินระยะเวลา ที่ระบุ
2. วีซ่า F (Business) เป็นวีซ่าแบบธุรกิจ มีระยะเวลา 90-180 วัน นับจากวันดินทางเข้าประเทศ จีน สามารถใช้กับการเรียนหลักสูตร ระยะ 3 เดือน ถึง 1 เทอม
3. วีซ่า X (Student) เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียน มีระยะเวลา 1 ปี นับจากวันเดินทางเข้า
ประเทศจีน ใช้กับนักศึกษาหลักสูตรระยะยาว
4. วีซ่า Z (Working) เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าไปทำงานในประเทศจีน
5. วีซ่า D (Resident) เป็นวีซ่าสำหรับผู้อยู่อาศัยต่างด้าว
6. วีซ่า G (Transit) เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางผ่านประเทศจีนเพื่อเดินทางต่อไปยัง ประเทศอื่น
7. วีซ่า C (Stewardess) เป็นวีซ่าสำหรับพนักงานของสายการบิน
 
เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าจีน

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 x 2 นิ้ว หรือ 2 x 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟ้าหรือขาวเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ ( รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น )
4. สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด (เซ็นชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง)
5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- เด็กทุกคนที่อายุตั้งแต่แรกเกิด จนถึงต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องใช้สูติบัตรตัวจริง ไม่ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้าอายุต่ำกว่า 6 ปี รบกวนแปลเป็นภาษาอังกฤษแต่ไม่ต้องนำไปให้กระทรวงรับรอง)
-ยกเว้นแต่พ่อหรือแม่ของเด็กเป็นคนจีน จึงจะต้องใช้สูติบัตรตัวจริง + แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งให้กระทรวงรับรองเอกสารด้วย
7. ในกรณีที่เป็น สาวประเพศ 2 ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงาน และ สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง เท่านั้น
8. ในกรณีที่เป็น พระภิกษุ ต้องใช้สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตัวจริง เท่านั้น ไม่มีข้อยกเว้น
9. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ
-หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 100 บาท ( ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน ) เอกสารพาสปอร์ต +รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว
จำนวน 2 ใบ + ที่อยู่ + ใบอนุญาตการทำงาน (ถ้ามี)
- หนังสือเดินทางคนไต้หวัน ( ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีน รายละเอียดที่อยู่ ใบอนุญาตการทำงาน)
-หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
10. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
11. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
12. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
13. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
- ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
- นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
- นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
- นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
 
ประเทศที่ไม่สามารถยื่นด่วน วีซ่าจีน
- ประเทศในกลุ่ม Schengen ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบอร์ก เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สเปน สวีเดน สหราชอาณาจักรกรีซ บัลแกเรีย ไซปรัส เชครีพับบลิค เอสโตเนีย ฮังการี ลัตเวีย ลิทัวเนีย มอลตา โรมาเนีย สโลวัก สโลวีเนีย โปรแลนด์ (ยกเว้น ประเทศ อิตาลี ที่สามารถยื่นด่วนได้) *** นอกเหนือจากประเทศเหล่านี้ สามารถยื่นวีซ่าจีนด่วนได้ตามปกติ***
 
อัตราค่าบริการ (วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว)

ประเภทวีซ่า

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ค่าบริการยื่นวีซ่า

รวมค่าใช้จ่าย

แบบรับภายใน 4 วันทำการ 
ประเภทเข้าออกครั้งเดียว

1,500

2,000

3,500

แบบรับภายใน 2 วันทำการ 
ประเภทเข้าออกครั้งเดียว

2,550

2,000

4,550

แบบรับภายใน 1 วันทำการ
ประเภทเข้าออกครั้งเดียว

3,150

2,000

5,150

แบบรับภายใน 4 วันทำการ
ประเภทเข้าออก2ครั้ง

2,500

2,000

4,500

แบบรับภายใน 2 วันทำการ
ประเภทเข้าออก2ครั้ง

3,550

2,000

5,550

 
ข้อมูลเพิ่มเติม

- เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-ศุกร์ 09.00—11.30น. โทรศัพท์ : 02-2457033 หรือ 02-2457036
- เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09.00-11.30 น.
- เวลารับเล่มวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09.00-11.30 น.
- เวลารับเล่มยื่นด่วน จันทร์-ศุกร์ 15.00-15.40 น.
- ชำระค่าวีซ่าให้สถานฑูต ณ วันยื่นวีซ่า
- เว็บไซต์สถานฑูต www.chinaembassy.or.th

******************************************

ที่ตั้งของศูนย์ฯวีซ่าจีน:
1550 อาคารธนภูมิ ชั้น5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-207-5999 แฟกซ์ 02-207-5977 Call Center 02-207-5888
E-mail: bangkokcentre@visaforchina.org
Website: www.visaforchina.org

เวลาทำการของศูนย์ฯวีซ่าจีน: จันทร์-ศุกร์ ( ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีประกาศในเว็บไซด์ )
เวลารับยื่นเอกสารทำวีซ่า: 9.00-15.00 น. ( กรณีวีซ่าเร่งด่วน และด่วนพิเศษต้องยื่นคำร้องและเอกสาร ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 11.00น. )
เวลาการจ่ายชำระเงินและรับเอกสารคืน: 9.00-16.00น.

 
หมายเหตุ
- ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
- ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
- เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
- ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
- อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่ง
 
 
 

 

 

 
 

 

ทัวร์จีน facebook ทัวร์จีน twitter  
ทัวร์จีน ท้าย
   
ทัวร์จีน กับ ไชน่า โปร

 

บริษัททัวร์ ไชน่า โปร จำกัด
6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
Tel: 02-542-4343 Fax: 02-542-4258 Hotline : 086-355-1913
www.chinaprotour.com E-mail : info@chinaprotour.com

 

 
ทัวร์จีน I ทัวร์จีน ราคาประหยัด I ทัวร์จีน ราคาพิเศษ I ทัวร์จีนราคาถูก เที่ยวจีน กับบริษัททัวร์จีน
 
 
ทัวร์จีน ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ญี่ปุ่น